شرح محصول قیمت واحد تعداد قیمت کل
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰ تومان
مبلغ قابل پرداخت :
۲۹,۷۰۰ تومان